Deze leveringsvoorwaarden ‘particulier’ zijn van toepassing op alle,
Gardenliving terrasoverkapping en onderdelen hiervan.

Artikel 1. Toepasselijkheid:

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen en overeenkomsten handelend onder de naam Gardenliving
terrasoverkapping zijn deze voorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing.
Gardenliving terrasoverkapping wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer.
Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten:

2.1 Opdrachtnemer behoudt zich uit het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke
voorschriften noodzakelijk is.
Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.

2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld.
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste
interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen:

3.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling 25% van het goederen bedrag bij opdracht, en restant van het goederen bedrag en
bezorgkosten dient bij aflevering te worden voldaan al voordat eventuele montage plaats vind, en dient te
geschieden a contant netto of vooruitbetaling zonder enige korting voor contante betaling, tenzij anders
overeengekomen.
Montage kosten door Gardenliving montageteam dienen a contante betaling te worden voldaan na dat de
montage naar tevredenheid is voltooid.
Bezorgkosten€ 150,- incl. BTW. af fabriek.

3.3 Indien betaling door omstandigheden anders plaatsvindt dan vermeld in 3.2 dient betaling zonder enige
sommatie en/of aanmaning binnen 5 werkdagen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de
bankrekening van opdrachtnemer.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan door ons een vertragingsrente tegen het wettelijk maximale
rentepercentage in rekening worden gebracht, waarbij een deel van een maand als een volledige maand zal
worden berekend.
Wanneer betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever gerechtigd
alle incassokosten, zowel in als buiten rechtelijk in rekening te brengen met een minimum van vijftig euro.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te
ontbinden.

3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden,
waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering:

4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast.
Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2 De levertijd gaat in op het moment dat de orderbevestiging door opdrachtgever is gecontroleerd op
fouten en de aanbetaling is voldaan.

4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres.
Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle
kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste vijfenvijftig euro bedragen, in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud:

5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke
voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan.
Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.
Artikel 6. Intellectuele eigendommen:

6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt
opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na schriftelijke uitdrukkelijke
toestemming van opdrachtnemer.

6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven opdrachtnemer
zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete
verschuldigd van € 2.500,00, onverminderd opdrachtnemer zijn recht om aanspraak te maken op volledige
schadevergoeding

Artikel 7. Reclames:

7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na aflevering van het product c.q. de goederen deze grondig te
inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever terstond schriftelijk op de hoogte te
brengen.Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering
opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd,
in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden
ondertekend.

7.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige
ingeschakeld.
De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij
anders is overeengekomen.

7.4 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal
opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen tot ten
hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis vervangen na
terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 8. Garantie:

8.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende 5 jaar na
leveringsdatum garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door
opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandeling-,gebruik- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan
eisen van vakkundige montage en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door
opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen.
De garantie beperkt zicht ten alle tijden uitsluitend tot het leveren van vervangende onderdelen, nadat het
defecte onderdeel door opdrachtgever is geretourneerd.

8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te
boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke
vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van
opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of
diensten.

8.4 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geïnstalleerd beperkt de garantie zich eveneens tot
het leveren van de vervangende onderdelen, nadat deze door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn
geretourneerd.
Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit
herstellen dan wel hiervoor een billijke schadevergoeding betalen aan opdrachtgever.

8.5 Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden slechts
verleend, indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer verleend, en strekt zich nooit verder uit, dan
de garantie, zoals
deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven.
De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door
opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken
en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos
heruitvoeren van ondeugdelijk werk.

8.6 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen
onoordeelkundig zijn behandeld en/of gemonteerd.
Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige
voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn,
zomede in geval van onoordeelkundig gebruik.

8.7 Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestiging- of
montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door opdrachtnemer te leveren
en/of installeren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of beoordelingen.

8.8 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage,
onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig
uitgevoerd onderhoud.

8.9 Knik vouwen en krijtstrepen, welke ontstaan bij de verwerking van zonwering doeken, alsmede wafel- of
visgraatpatroon in de buurt van zomen en naden van zonwering doek behoren tot normale
producteigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden.

Artikel 9. Overmacht:

9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of
onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de overige aan haar toekomende
rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een
bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door
opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige
schadevergoeding.

Artikel 10. Uitvoering:

10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder
opdrachtgever hiervan in kennis te stellen

10.2 Indien door opdrachtgever is gekozen voor montage c.q. installatie door opdrachtnemer blijft
opdrachtgever verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie.
Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord achten tot
montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q.
installeren.
Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag, welke voor aanvang van
de montage c.q. installatie dient te zijn voldaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

Artikel 11. Vergunningen:

11.1 Opdrachtgever dient zelf te controleren of voor plaatsing van de gewenste producten vergunningen
noodzakelijk zijn.
In geen geval is opdrachtnemer aansprakelijk te stellen voor het ontbreken van vergunningen, die
noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de bestelde producten.
Indien na het plaatsen van de opdracht of na montage van de producten alsnog blijkt dat er vergunningen
nodig zijn geeft dit geenszins recht op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever blijft gehouden tot
betaling van het overeengekomen bedrag.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
in Nederland.

Tinsteden 6 7547 TG Enschede E: infogardenliving@gmail.com W: www.gardenlivingterrasoverkapping.nl